x

Vietcombank – 0011004445172 – Nguyễn Thị Thúy Dung (Kế toán trưởng)

TP Bank – 03532166701 – Nguyễn Thị Thúy Dung (Kế toán trưởng)