Share:

12190960_432526523614293_9089831206461242228_n

Trước khi mọi thứ trở nên dễ dàng đều là những thứ khó khăn.
所有事在变得容易之前,都是困难的。
Suǒyǒu shì zài biàn dé róngyì zhīqián, dōu shì kùnnán de.

Bổ sung
所有 + danh từ : mang ý nghĩa tất cả, không loại trừ cái gì
困难 /kùnnán/ : khó khăn
变 /biàn / : trở lên, thay đổi

Share: