Share:
Colorful numbers
Đầu tiên các bạn phải học đếm từ 1 đến 10
Các số đếm cơ bản là:
Số không ( 0 ): 零 (líng, linh)
Số đếm từ 1 đến 10:
1 一 (yī, nhất)
2 二 (èr, nhị) = 兩 (liǎng, lưỡng)
3 三 (sān, tam)
4 四 (sì, tứ)
5 五 (wǔ, ngũ)
6 六 (liù, lục)
7 七 (qī, thất)
8 八 (bā, bát)
9 九 (jiǔ, cửu)
10 十 (shí, thập)
100 一 百 (yìbǎi, nhất bách)
1000 一 千 (yìqiān, nhất thiên)
10.000 一 萬 (yìwàn, nhất vạn)
 
Để diễn đạt các số 11 đến 19 bạn chỉ cần lấy 十 “shí” rồi cộng lần lượt với các số từ 1 đến 9 các bạn vừa học được thì ta có như sau:
● 11 十 一 (shíyī, thập nhất)
● 12 十 二 (shíèr, thập nhị)
● 13 十 三 (shísān, thập tam)
● 14 十 四 (shísì, thập tứ)
● 15 十 五 (shíwǔ, thập ngũ)
● 16 十 六 (shíliù, thập lục)
● 17 十 七 (shíqī, thập thất)
● 18 十 八 (shíbā, thập bát)
● 19 十 九 (shíjiǔ, thập cửu)
 
Tương tự cách này ta có:
● 20 二 十 (èrshí, nhị thập)
● 21 二 十 一 (èrshíyī, nhị thập nhất)
● 22 二 十 二 (èrshíèr, nhị thập nhị)
● 23 二 十 三 (èrshísān, nhị thập tam)
● 24 二 十 四 (èrshísì, nhị thập tứ)
● 25 二 十 五 (èrshíwǔ, nhị thập ngũ)
● 26 二 十 六 (èrshíliù, nhị thập lục)
● 27 二 十 七 (èrshíqī, nhị thập thất)
● 28 二 十 八 (èrshíbā, nhị thập bát)
● 29 二 十 九 (èrshíjiǔ, nhị thập cửu)
● 30 三 十 (sānshí, tam thập)
● 40 四 十 (sìshí, tứ thập)
● 50 五 十 (wǔshí, ngũ thập)
● 60 六 十 (liùshí, lục thập)
● 70 七 十 (qīshí, thất thập)
● 80 八 十 (bāshí, bát thập)
● 90 九 十 (jiǔshí, cửu thập)
● 100 一 百 (yìbǎi, nhất bách)
● 200 二 百 (èrbǎi, nhị bách)
● 300 三 百 (sānbǎi, tam bách)
● 400 四 百 (sìbǎi, tứ bách)
● 500 五 百 (wǔbǎi, ngũ bách)
● 600 六 百 (liùbǎi, lục bách)
● 700 七 百 (qībǎi, thất bách)
● 800 八 百 (bābǎi, bát bách)
● 900 九 百 (jiǔbǎi, cửu bách)
● 1000 一 千 (yìqiān, nhất thiên)
● 10.000 一 萬 (yìwàn, nhất vạn)
● 30.000 三 萬 (sānwàn, tam vạn)
● 500.000 五 十 萬 (wǔshíwàn, ngũ thập vạn)
● 3.000.000 三 百 萬 (sānbǎiwàn, tam bách vạn) …

_____________________________

Tiếng Trung Cầm xu – cam kết dạy phát âm chuẩn, học nhanh nhớ nhanh.

– Youtube: https://www.youtube.com/user/omaicay90

– Facebook: Học tiếng Trung dễ như ăn kẹo

Share: