Share:

12250174_437498699783742_6352063325202509271_n

Đừng lo, mọi việc sẽ ổn thôi !
不要担心, 一切 都会好的 !
Búyào dānxīn, yīqiè dōuhuì hǎo de!

Bổ sung
一切 /Yīqiè/ : nhất thiết, tất cả mọi việc

Share: