Share:

[youtube id=”7IVPs3xL1Ys”]

你 好。你叫什么名字?

/Nǐ hǎo. Nǐ jiào shénme míngzi/

我姓李,叫李大海。你呢?

/Wǒ xìng Lǐ, jiào Lǐ Dà Hǎi. Nǐ ne/

我姓刘,叫叶飞。 认识你,很高兴。

/Wǒ xìng Liú, jiào Yè Fēi. Rènshi nǐ, hěn gāoxìng./

认识你,我也很高兴。

/ Rènshi nǐ, wǒ yě hěn gāoxìng./

Share: