Share:

11139446_432523046947974_951405883207832945_n

Thời gian không cho phép chúng ta quên được ai đó, mà chỉ cho ta quen dần với thói quen không có họ.
时间不会让我们忘得了某人而是让我们慢慢接受没有他的习
Shíjiān bù huì ràng wǒmen wàng déliǎo mǒu rén ér shì ràng wǒmen màn man jiēshòu méiyǒu tā de xíguān

Bổ sung
时间 /Shíjiān/ : thời gian
某人 /Mǒu rén/ : người nào đó
慢慢 /mànman/ : từ từ, dần dần
接受 /jiēshòu/ : tiếp thu, nhận, chịu, tiếp nhận
习惯 /xíguān/ : quen nếp

Share: