Share:
 1. Thẻ ATM 自动提款卡Zì dòng tí kuǎn kǎ
 2. Máy ATM 自动提款机 Zì dòng tí kuǎn jī
 3. Văn phòng 办公室 bàn gōng shì
 4. Nhân viên văn phòng 文员 Wén yuán
 5. Lễ Tân 柜台 Guì tái
 6. Ông chủ 老板 Lǎo bǎn
 7. Bà chủ 老板娘 Lǎo bǎn niáng
 8. Máy in 打印机 dǎ yìn jī
 9. Máy fax 传真机 chuán zhēn jī
 10. Chấm công 考勤 kǎo qín
 11. Quẹt thẻ 刷卡 shuā kǎ
 12. Bấm thẻ 打卡 dǎ kǎ
 13. Bấm vân tay 按指纹
 14. Giấy A4 A4纸 A si zhǐ
 15. Phiếu ra cổng 外出单 wài chū dān
 16. Nghỉ phép 请假 qǐng jià
 17. 26 ngày làm việc 26个工作日 Èr shí liù gè gōng zuò rì
 18. Phỏng vấn 面谈 / 面试 miàn tán / miàn shì
 19. Scan 扫描 sǎo miáo
 20. File đính kèm 附档 fù dǎng
 21. Wechat 微信 wēi xìn
 22. Facebook 脸书 liǎn shū
 23. Đi công tác 出差 chū chai
 24. Lãnh lương 领薪水 lǐng xīn shuǐ
 25. Diễn tập PCCC 消防演习 xiāo fáng yǎn xí
 26. Tiền thưởng 奖金 jiǎng jīn
 27. Ca ngày 白班 bái bān
 28. Ca đêm 夜班 yè bān
 29. Không phận sự miễn vào 闲人免进 Xián rén miǎn jìn
 30. Chú ý nguy hiểm 注意危险 Zhù yì wēi xiǎn.
 31. 电脑 /diànnǎo/ máy tính
 32. 办公室 /bàngōngshì/ văn phòng
 33. 行政人事部 /xíngzhèng rénshì bù/ Phòng hành chính nhân sự
 34. 电话 /diànhuà/ điện thoại
 35. 同事 /tóngshì/ đồng nghiệp
 36. 财务会计部 /cáiwù kuàijì bù/ Phòng tài chính kế toán
 37. 传真机 /chuánzhēn jī/ máy fax
 38. 上班 /shàngbān/ đi làm
 39. 下班 /xiàbān/ tan làm
 40. 销售部 /xiāoshòu bù/ phòng kinh doanh
 41. 扫描仪 /sǎomiáo yí/ máy Scan
 42. 请假 /qǐngjià/ xin nghỉ, nghỉ phép
 43. 产生计划部 /chǎnshēng jìhuà bù/ phòng kế hoạch sản xuất
 44. 复印机 /fùyìnjī/ máy Photo
 45. 账本 /zhāngtǐ/ sổ sách
 46. 约会 /yuēhuì/ cuộc hẹn
 47. 打印机 /dǎ yìn jī/ máy in
 48. 任务 /rènwù/ nhiệm vụ
 49. 炒鱿鱼 /chǎoyóuyú/ sa thải
 50. 秘书 /mìshū/ thư kí
 51. 辞职 /cízhí/ bỏ việc
 52. 文件柜 /wénjiàn guì/ tủ đựng hồ sơ
 53. 打孔器 /dǎ kǒng qì/ Máy bấm lỗ
 54. 订书钉 /dìng shū dīng/ kim găm
 55. 订书机 /dìng shū jī/ máy ghim
 56. 奖金 /jiǎngqìn/ tiền thưởng
 57. 工资 /gōngzī/ tiền lương
 58. 计划 /jìhuà/ kế hoạch
 59. 资料册 /zīliào cè/ album đựng tài liệu
 60. 定期报告书 /dìngqí bàogàoshū/ báo cáo định kỳ
 61. 经理 /Jīnglǐ// giám đốc
 62. 保险卡/bǎoxiǎnkǎ/ thẻ bảo hiểm
Share: