x

camxu

18/10/2022

Học Ngoại ngữ là để ứng dụng, không phải để kiến thức chết.

Tác dụng lớn nhất của ngôn ngữ là thể hiện được những điều bạn muốn truyền đạt, nếu bạn không thể nói điều bạn muốn nói thì việc học ngôn ngữ của bạn đang thất bại.