x

camxu

20/03/2015

Câu nói hay

  Rất nhiều người cảm thấy không vui, không phải vì những gì bản thân không có, mà vì những gì người khác có. 很多人不快乐,不是因为自己没有,而是别人有 /Hěnduō rén bù kuàilè, bùshì yīnwèi zìjǐ méiyǒu, ér shì biérén yǒu/ 快乐 /kuàilè/: vui vẻ, hài lòng 因为 /yīnwèi/: bởi lẽ 自己 /zìjǐ/: bản thân 别人 /biérén/: người khác […]