Từ loại tiếng Trung Quốc

TỪ LOẠI TIẾNG TRUNG QUỐC 汉语词类 Tiếng Trung Quốc có các từ loại sau: danh từ, đại từ, động từ, số từ, lượng từ, tính từ, phó từ, giới từ, liên từ, trợ từ, thán từ và từ tượng thanh.   Các từ loại trên được chia thành hai loại lớn: + Thực từ: có […]

Đọc thêm